Udruženje ``Horeca RS``

O UDRUŽENJU

Pri Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske aktiviran je rad Udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva Republike Srpske „HORECA“, s ciljem zaštite interesa i obezbjeđenja što boljeg poslovnog ambijenta u uslužnoj oblasti prodaje smještaja, hrane i pića kao i rada turističkih agencija.

Interese poslodavaca iz oblasti ugostiteljstva i turizma do sada nije zastupao niko, a situacija sa virusom korona potakla nas je da se organizujemo jer je to jedini način da se ostvari institucionalna saradnja sa nadležnim institucijama.

Iz početnih aktivnosti Udruženja i prvih kontakata sa institucijama Republike Srpske, može se zaključiti da je i donosiocima odluka bio problem nepostojanje ozbiljne organizacije koja zastupa poslodavce iz oblasti ugostiteljstva i turizma i sa kojom se može razgovarati na temu poslovnog ambijenta i njegovog unapređenja, na opšte zadovoljstvodruštva u cjelini. Republika Srpska ima potencijal za razvoj turizma i ugostiteljstva,ali preduslov za postizanje bilo kakvog rezultata je organizovanost poslodavaca isaradnja sa nadležnim institucijama.

Pored obezbjeđenja što boljeg poslovnog ambijenta, Udruženje „HORECA“ će intenzivno raditi na značajnom smanjenju opterećenja na rad, suzbijanju nelojalne konkurencije, edukaciji zaposlenih u oblasti ugostiteljstva i turizma, promociji turističkih potencijala ali i otklanjanju problema koji na bilo koji način utiču na poslovanje.

Takođe, naše aktivnosti biće usmjerene i na saradnju sa dobavljačima, i zastupanje interesa poslodavaca pred sindikatima te saradnju sa medijima, kako bi se stvorila što bolja slika i popravio imidž ugostitelja koji u Republici Srpskoj zapošljavaju više desetina hiljada radnika.

U budućnosti, udruženje Horeca će Vam pomagati pravnim i ekonomskim savjetima.

Naši ciljevi

Uspostavljanje stalne komunikacije sa svim nadležnim institucijama u RS i BiH
Zaštita interesa i obezbjeđivanje normalnog poslovnog ambijenta u uslužnoj oblasti
saradnju sa dobavljačima, i zastupanje interesa poslodavaca pred sindikatima
Saradnja sa medijima

Rukovodstvo udruženja

0
Članstvo
0
Gradovi RS
0
Zaposlenih

Prednosti članstva

Pružanje informacija putem

web stranice i društvenih mreža
newsletter-a
domaćih i međunarodnih sajmova
publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:
kreiranju poslovnih politika i strategija
izmjenama i dopunama postojećih propisa
donošenju novih propisa
donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja
Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS
Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike
Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

Besplatna pravna pomoć
Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično
Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta
Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

u rješavanju problema sa institucijama vlasti
u kontaktima sa stranim partnerima
u pregovorima sa međunarodnim organizacijama
u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:
Informacije o svim dostupnim fondovima
Pomoć u kontaktima sa donatorima
Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima
Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

u ESS RS
na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora
u međunarodnim asocijacijama
u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

sa sindikatima
sa izvršnom i zakonodavnom vlašću
sa međunarodnim organizacijama
sa komorama i drugim biznis asocijacijama